PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

zaměření stávajícího stavu objektů  
 • výchozí technický doklad pro majitele nemovitostí
 • podklad pro práci s nemovitostí, podklad pro prohlášení vlastníka
autorizovaná projektová dokumentace  
 • pro výstavbu, rekonstrukce a modernizace
 • zadání stavby pro územní rozhodnutí
 • projekty pro stavební povolení
 • realizační dokumentace stavby
 • specifikace rozpočet stavby
 • výkazy výměr
 • autorský dozor
inženýrská činnost  
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění kolaudace stavby
technický dozor investora  
 • investorský dohled ekonomických a technických postupů v průběhu výstavby
zajištění dodavatele stavby  
 • výběr vhodného dodavatele stavby
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
přejímka stavby  
 • po ukončení stavebních prací
kolaudační závady  
 • odborné posouzení kolaudačních závad
 • dohled nad odstraněním kolaudačních závad
nabídkové rozpočty  
 • pro výběrové řízení
 • pro nabídky stavebních firem
 • pro kontrolu provedených stavebních prací